Luật xổ số bóng đá,Chọn chín trò chơi-Bảo đảm tiến độ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
vị trí của bạn:Luật xổ số bóng đá,Chọn chín trò chơi > Hồ sơ công ty > Bảo đảm tiến độ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
Bảo đảm tiến độ tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
ngày phát hành:2023-09-18 13:20     Số lần nhấp:151

Kế hoạch nhằm mục tiêu thực hiện tốt nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, xác định rõ trách nhiệm và tiến độ hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ nhằm bảo đảm việc xây dựng Đề án "Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế" (Nghị quyết 22) chất lượng, hiệu quả.

Xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về  hội nhập quốc tế

Ban Chỉ đạo này xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế” họp phiên thứ nhất (Ảnh minh họa)

Nội dung của Kế hoạch gồm: Hoàn thành dự thảo lần 2 Đề án trình Bộ Chính trị về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, dự thảo lần 1 Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về Đề án, Văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế (nếu có); trong tháng 9/2023, tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22; trình Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo dự thảo 03 văn bản: (i) Đề án trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22,Hồ sơ công ty (ii) Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về Đề án, (iii) Văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị (nếu có).

Đầu tháng 10/2023, họp Thường trực Chính phủ xem xét thông qua các văn bản: (i) Đề án trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, (ii) Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về Đề án, (iii) Văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị (nếu có).

Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị các văn bản: Đề án trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22, Tờ trình của Ban cán sự đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị về Đề án và dự thảo Văn bản chỉ đạo mới của Bộ Chính trị (nếu có). Bộ Chính trị cho ý kiến đối với Đề án và các văn bản liên quan (trong tháng 11 năm 2023).